Transfer Pump (ชุดปั๊มส่งน้ำ)

Transfer Pump

Transfer Pump (ทรานเฟอร์ปั๊ม)

                Transfer Pump (ทรานเฟอร์ปั๊ม) เป็นปั๊มน้ำชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ส่งน้ำจากต้นทางไปยังปลายทาง หรือสูบน้ำจากบ่อหนึ่งไปยังอีกบ่อหนึ่ง ส่วนใหญ่นิยมใช้ในอพาร์ทเม้นท์ แมนชั่นหรืออาคารตึกสูง

ทรานเฟอร์ปั๊มสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 • ประเภทสูบน้ำจากบ่อสู่บ่อ นิยมใช้ในอาคารที่มีบ่อน้ำอยู่ชั้นล่างและชั้นบน โดยปั๊มจะทำหน้าที่สูบน้ำจากบ่อล่างขึ้นไปเก็บไว้ในบ่อบน เพื่อจ่ายน้ำให้กับชั้นบน
 • ประเภทสูบน้ำจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง นิยมใช้ในอาคารที่มีจุดรับน้ำอยู่สูงหรืออยู่ไกลจากแหล่งน้ำ โดยปั๊มจะทำหน้าที่สูบน้ำจากจุดต่ำขึ้นไปเก็บไว้ในจุดสูงหรือจุดไกล

หลักการทำงาน

              ทรานเฟอร์ปั๊มทำงานโดยใช้หลักการของแรงเหวี่ยง (Centrifugal Force) โดยปั๊มจะดูดน้ำเข้าทางด้านดูดแล้วส่งน้ำออกทางด้านจ่ายด้วยความเร็วสูง แรงเหวี่ยงที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้น้ำไหลออกจากด้านจ่ายด้วยความเร็วสูงเช่นกัน   ทรานเฟอร์ปั๊มมักทำงานร่วมกับตู้ควบคุมปั๊ม (Pump Controller) เพื่อควบคุมการทำงานและป้องกันการทำงานเกินพิกัดของปั๊ม

ประเภทของปั๊มที่ใช้

ทรานเฟอร์ปั๊มสามารถเลือกใช้ปั๊มน้ำชนิดต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน เช่น

 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง (Centrifugal Pump) เป็นปั๊มน้ำที่นิยมใช้กันมากที่สุดในระบบส่งน้ำ เนื่องจากมีราคาถูก ติดตั้งง่าย บำรุงรักษาง่าย และมีประสิทธิภาพสูง
 • ปั๊มน้ำอัดอากาศ (Air Lift Pump) เป็นปั๊มน้ำที่อาศัยแรงดันอากาศในการดูดน้ำขึ้น ซึ่งเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการประหยัดพลังงาน
 • ปั๊มน้ำโรตารี่ (Rotary Pump) เป็นปั๊มน้ำที่อาศัยการหมุนของใบพัดในการดูดน้ำขึ้น ซึ่งเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการสูบน้ำที่มีอุณหภูมิสูง

การเลือกทรานเฟอร์ปั๊ม

การเลือกทรานเฟอร์ปั๊มควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ปริมาณน้ำที่ต้องการสูบ หมายถึงปริมาณน้ำที่ต้องการสูบในแต่ละวันหรือแต่ละชั่วโมง
 • ระยะทางในการสูบน้ำ หมายถึงระยะทางระหว่างจุดดูดกับจุดจ่าย
 • ความสูงในการสูบน้ำ หมายถึงความสูงระหว่างจุดดูดกับจุดจ่าย
 • ความลึกในการสูบน้ำ หมายถึงความลึกของน้ำที่จุดดูด
 • อุณหภูมิของน้ำ หมายถึงอุณหภูมิของน้ำที่จุดดูด
 • ลักษณะของน้ำ หมายถึงลักษณะของน้ำที่จุดดูด เช่น น้ำสะอาด น้ำเสีย น้ำมีตะกอน เป็นต้น

การดูแลรักษาทรานเฟอร์ปั๊ม

เพื่อยืดอายุการใช้งานของทรานเฟอร์ปั๊ม ควรดูแลรักษาตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

 • ตรวจสอบสภาพของปั๊มอย่างสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติควรรีบแก้ไขทันที
 • ทำความสะอาดปั๊มตามระยะเวลาที่กำหนด
 • เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบสภาพของสายไฟและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

ทรานเฟอร์ปั๊มเป็นอุปกรณ์สำคัญในระบบส่งน้ำ การเลือกและใช้งานทรานเฟอร์ปั๊มที่เหมาะสมจะช่วยให้ระบบส่งน้ำมีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน

Transfer Pump